ಪಿಎಂಇಂಡಿಯಾ

PM at inauguration of All India Institute of Ayurveda
October 17, 2017
PM at inauguration of All India Institute of Ayurveda
October 17, 2017
PM at inauguration of All India Institute of Ayurveda
October 17, 2017
PM at inauguration of All India Institute of Ayurveda
October 17, 2017
ಬಿಹಾರದ ಮೊಕಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
October 14, 2017
ಬಿಹಾರದ ಮೊಕಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
October 14, 2017
ಬಿಹಾರದ ಮೊಕಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
October 14, 2017
PM at Centenary Celebrations of Patna University in Bihar
October 14, 2017
PM at Centenary Celebrations of Patna University in Bihar
October 14, 2017