പിഎം ഇന്ത്യ

2018 ജൂൺ 21 ന് ഡെറാഡൂണിൽ നാലാമത്  അന്തരാഷ്ട്ര  യോഗ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
June 21, 2018
2018 ജൂൺ 21 ന് ഡെറാഡൂണിൽ നാലാമത്  അന്തരാഷ്ട്ര  യോഗ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
June 21, 2018
PM during fourth International Day of Yoga in Dehradun
June 21, 2018
2018 ജൂൺ 21 ന് ഡെറാഡൂണിൽ നാലാമത്  അന്തരാഷ്ട്ര  യോഗ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
June 21, 2018
PM during fourth International Day of Yoga in Dehradun
June 21, 2018
PM during fourth International Day of Yoga in Dehradun
June 21, 2018
छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी
June 14, 2018
छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी
June 14, 2018
छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी
June 14, 2018