പിഎം ഇന്ത്യ

2017 ഡിസംബർ 7ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, ന്യൂ ഡെൽഹിയിലെ ഡോക്റ്റർ അംബേദ്കർ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനവേളയിൽ
December 7, 2017
2017 ഡിസംബർ 7ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, ന്യൂ ഡെൽഹിയിലെ ഡോക്റ്റർ അംബേദ്കർ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനവേളയിൽ
December 7, 2017
2017 ഡിസംബർ 7ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, ന്യൂ ഡെൽഹിയിലെ ഡോക്റ്റർ അംബേദ്കർ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനവേളയിൽ
December 7, 2017
2017 ഡിസംബർ 7ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, ന്യൂ ഡെൽഹിയിലെ ഡോക്റ്റർ അംബേദ്കർ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനവേളയിൽ
December 7, 2017
2017 ഡിസംബർ 7ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, ന്യൂ ഡെൽഹിയിലെ ഡോക്റ്റർ അംബേദ്കർ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനവേളയിൽ
December 7, 2017
അഹമ്മദാബാദിലെ ശ്രീ ജോഗി സ്വാമി ഹോളിസ്റ്റിക് ആശുപത്രിയുടെ ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, 2017 ഡിസംബർ 3
December 3, 2017
അഹമ്മദാബാദിലെ ശ്രീ ജോഗി സ്വാമി ഹോളിസ്റ്റിക് ആശുപത്രിയുടെ ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, 2017 ഡിസംബർ 3
December 3, 2017
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, 2017 നവംബർ 30ന് ന്യൂ ഡെൽഹിയിൽ നടന്ന എച്.ടി. നേതൃത്വ ഉച്ചകോടിയിൽ
November 30, 2017
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, 2017 നവംബർ 30ന് ന്യൂ ഡെൽഹിയിൽ നടന്ന എച്.ടി. നേതൃത്വ ഉച്ചകോടിയിൽ
November 30, 2017