പിഎം ഇന്ത്യ

PM at a public meeting in Mokama, Bihar
October 14, 2017
PM at a public meeting in Mokama, Bihar
October 14, 2017
PM at a public meeting in Mokama, Bihar
October 14, 2017
PM at Centenary Celebrations of Patna University in Bihar
October 14, 2017
PM at Centenary Celebrations of Patna University in Bihar
October 14, 2017
PM at Centenary Celebrations of Patna University in Bihar
October 14, 2017
PM at Centenary Celebrations of Patna University in Bihar
October 14, 2017
നാനാജി ദേശ്മുഖ് ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി, ന്യൂഡൽഹി, 2017 ഒക്ടോബർ 11
October 11, 2017
നാനാജി ദേശ്മുഖ് ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി, ന്യൂഡൽഹി, 2017 ഒക്ടോബർ 11
October 11, 2017