PMINDIA

News Updates

The content is auto sourced from PIB

প্রধানমন্ত্রীনা মাধব দাস পার্ক, লাল কিলাদা পাংথোকপা দশেরাগী থৌরমদা শরুক য়াখ্রে, মীয়ামদা জাতিগীদমক্তা কান্নরবা থৌদাং য়ানবগীদমক ‘ৱাশক’ লৌনবা পুক্নীং থৌগৎখ্রে

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি দিল্লীগী লাল কিলাদা লৈবা মাধব দাস পার্ক্তা পাংথোকপা দশহেরাগী কুম্মৈদা শরুক য়াখ্রে।
মীয়ামদা ৱা ঙাংলদুনা প্রধানমন্ত্রীনা মীপুম খুদিংমক্তা ২০২২ ফাওবগী মনুংদা লৈবাক অসিনা ৭৫শুবা নীং তম্বা চহি পাংথোকপদা লৈবাক অসিগীদমক্তা কান্নরবা থৌদাং য়াননবা ‘সংক্লপ’ (ৱারেপ) লৌননবা পুক্নীং থৌখৎখি।

প্রধানমন্ত্রীনা হায়খি, “ভারতকী কুম্মৈশিং অসি শুপ্নগী থৌদোক অমা খক্তা নত্তে, অদুম ওইনমক খুন্নাই অসিবু তম্বীনবা পাম্বৈ অমসুনি, কুম্মৈশিংনা ঐখোয়দা খুন্নাই অসিগী মগুনশিং খঙহল্লি, মখোয়না কাংলুপ অমত্তা ওইনা হিংমিন্ননবসু তম্বী।”
প্রধানমন্ত্রীনা হায়খি মদুদি কুম্মৈশিং অসিনা ঐখোয়গী অপুনবা থৌনা, খুন্নাইগী নাৎশিংগী মমল অমসুং ইনাক খুল্লবা চৎনবীশিং অসিবু মশক খঙহল্লি। মসিদা নত্তনা মখোয় লৌবুক, তুরেল, চীং, মহৌষানচিংবগসু লোইনরি।

থৌরম অদুদা প্রধানমন্ত্রীনা রাবন, কুমভকর্ণ অমসুং মেঘনাদগী শক্তমসিং মৈ থাবসু য়েংখি।