పిఎంఇండియా

PM at a public meeting in Mokama, Bihar
October 14, 2017
PM at a public meeting in Mokama, Bihar
October 14, 2017
PM at a public meeting in Mokama, Bihar
October 14, 2017
PM at Centenary Celebrations of Patna University in Bihar
October 14, 2017
PM at Centenary Celebrations of Patna University in Bihar
October 14, 2017
PM at Centenary Celebrations of Patna University in Bihar
October 14, 2017
PM at Centenary Celebrations of Patna University in Bihar
October 14, 2017
నానాజీ దేశ్ ముఖ్ శతజయంతి వేడుకలో ప్రధాని మోదీ, న్యూఢిల్లీ, 11 అక్టోబర్, 2017′
October 11, 2017
నానాజీ దేశ్ ముఖ్ శతజయంతి వేడుకలో ప్రధాని మోదీ, న్యూఢిల్లీ, 11 అక్టోబర్, 2017′
October 11, 2017