പിഎം ഇന്ത്യ

പുതിയ വാർത്തകൾ

ഉള്ളടക്കം പി.ഐ.ബി യില്നിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

പി എം കെയേഴ്‌സിന് കീഴിൽ സ്ഥാപിതമായ പി‌എസ്‌എ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ച്കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗം